અમલી એજન્સી - રાજય નામ 
                                        જીલ્લો પસંદ કરો   *
               
અનુક્રમ નંબરઅમલી એજન્સી અને સરનામુંનિયંત્રીત સમૂહઉત્પાદનક્રિયાક્રિયા
1 ણ ઇન્ડિયા ખડી ગ્રામોદ્યોગ ચરીતાબ્લે ત્રુસ્ત
રતનપુર વિલ્લાગે ; જિલા ખેડા , ગુજરાત
રતનપુર વિલ્લાગે 28 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
2 અક્ષરધામ હસ્તકલા વેલ્ફરે એદેરતિઓન
આંબેડકર નગર ,ઓપ્પ : બ .ગ .રળ્ય .તતિઓન , કેશવ નગર ,અહેમદાબાદ
કેશવનગર 31 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
3 સંસ્કૃતી મહિલા ઉત્કર્ષ ત્રુસ્ત
૨૦૭ , પંચમ મલ્લ , ૨ ફ્લૂર , જીવનવાડી , નિકોલ ગામ રોંદ , અમદાવાદ, ગુજરાત
જીવનવાડી , 42 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
4 આશ્રય સોચીઅલ વેલ્ફરે ફૌન્દતિઓન
બ -૫૦૪ , સમુદ્ર , નર . લસ્સિક ગોલ્ડ હોટેલ , ઓફ્ફીચે ચ . ગ . રોંદ , નવરંગપુરા , અહ્મેદાબળ - ૩૮૦૦૦૯
નવરંગ પુરા 50 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
5 રૂરલ દેવેલોપ્મેન્ત અંદ રેસેઅર્ચ ચેન્ત્રે
ચ-૮૦૧ સ્વામી નારાયણ અવેનુએ ઓલ્ડ અંજલી ચીનમાં વાસના અહ્મેદાબળ
લીમખેડા 60 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
6 માલધારી સેવા સંઘ
ગ -૪ , ભાનુરમ ફલત , વેજલપુર , અહ્મેદાબળ -૧૫
બડોદરા 30 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
7 શ્રી ચંદ્રેશ ખડી ગ્રામોદ્યોગ સેવા સંઘ
અત .રોંદ (દરબારી વાડી ) તાલુક .ધોળકા જિલા અમદાવાદ
ભુજ 68 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
8 સાર્વજનિક વિકાસ પરિષદ
કલોલ દીસ્ત્રીચ્ત ગાંધીનગર (ગુજરાત )
કલોલ 11 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
9 કળા રક્ષા પાર્કર વાસ
અત ઔર પોસ્ટ :સુમાંર્સર શીખ ,ભુજ -કુત્ચછ
સુમાંર્સર શીખ , , , , , , 278 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
10 શ્રી ગ્લોબલ ટ્રસ્ટ
કોટેચા નગર,કોટેચા-કન્યા શાળાની સામે,પાટીદાર મંડપ સેવા સામે,રાજકોટ-360005 (ગુજ.)
ગાંધીગ્રામ , , , , , , 289 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
11 શ્રી મુન્દ્રા તાલુકા ચર્મ ઉદ્યોગ કો.ઓ.સો.લી.
પરાગપુર-2,તાલુકો-મુન્દ્રા,જીલ્લો-કચ્છ,ગુજરાત
પાત્રી , 68 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
12 સોનાલી મહિલા વિકાસ ચેરીટેબલ ટ્ર્સ્ટ
B-466 નીશિથા પાર્ક,આદિનાથ નગર ઓઢવ,અમદાવાદ -382415,ગુજરાત,ભારત
ઓઢવ , જંતોગ , અંબીકેન 145 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
13 વનરાજ ખડી ગ્રામોદ્યોગ સંઘ
અત અંદ પોસ્ટ બધાર્ખા તાલુક ધોળકા (અહ્મેદાબળ ),ગુજરાત
વિદ્યાનગર 95 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
14 ભગીની મહિલા વિવિધલક્સી ઔદ્યોગિક સહકારી મંડળી લીમીટેડ
2007,ફાફડાની પોળ, માતાવાળો ખાંચો,સારંગપુર,અમદાવાદ-380001 (ગુજરાત)
અમદાવાદ 61 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
15 શ્રી માકૃપા ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ
ગામ સરદારપુરા,પો.દેવરી,તા.વિરપુર (ખેડા)
વિરપુર 1 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
16 ટ્રાયફેડ
પ્રાદેશિક કચેરી,હિરણ્ય કોમ્પલેક્સ,વસ્ત્રાપુર ફાઉન્ડેશન,UTI બેન્ક પાસે,વસ્ત્રાપુર (અમદાવાદ)
નવસારી 14 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
17 સહિયર મહિલા હસ્તકલા ઉત્પાદક સહકારી મંડળી
1917,સારંગપુર,અમદાવાદ-380001,ગુજરાત
બાપુ નગર , સારંગપુર 112 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
18 મેસર્સ શ્રી કસ્તુરબા ગાંધી મહિલા સેવા સંઘ
463/3, ગજાનંદ હાઉસીંગ સોસાયટી,ગીરીધર નગર,અમદાવાદ-380016,ગુજરાત
અસારવા 26 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
19 મિતેશ મહિલા સેવા ત્રુસ્ત
૮ , જાય ભવાની નગર , અશ્વમેઘ હિઘ સ્ચૂલ , ભગવતી નગર રોંદ ,હત્કેસ્વાર , અમરાઈવાડી, અહેમદાબાદ
મીલાત્ત્નાગર 49 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
20 જય શ્રી ચામુંડા ખાદી સેવા ટ્રસ્ટ
1,ત્રિવેણી ડુપ્લેક્સ,મીઠા ખળી,સીક્સ રોડ અન્ડરબ્રીજ,ટેક્સટાઇલ ટ્રેડર્સ બેંકની સામે (અમદાવાદ).
રાણીપ 38 અમલી એજન્સીની વિગતો બતાવો ઉત્પાદન દર્શાવો
1234